ფინანსსერვისის ბანერი

სერვისები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის

 • სავალდებულო აუდიტი;
 • საინიციატივო აუდიტი;
 • ექსპრეს აუდიტი;
 • საგადასახადო აუდიტი;
 • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემის აწყობა;
 • ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა;
 • საგადასახადო ანგარიშგების (დეკლარაციების) მომზადება და ჩაბარება;
 • იურიდიული მომსახურება;
 • საკონსულტაციო მომსახურება.

ძვირფასო მომხმარებლებო!

თუ თქვენი ოჯახის წლიური შემოსავალი (ხელფასი, პრემია, პენსია, საჩუქარი, მოგებები და სხვა მრავალთა ჯამი) აღემატება 40 ათას ლარს, გთავაზობთ ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსებას და მისი წარდგენას საგადასახასო ინსპექციაში, ამასთან ჩვენვე გაგიწევთ აუდიტორულ მომსახურებას, თქვენი უძრავ-მოძრავი ქონების შეფასებასთან დაკავშირებით.

საბუღალტრო ფოლდერების თაროყველა ანგარიშგების ფორმა და დეკლარაცია მომზადდება და ჩაბარდება კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით. შეგიძლიათ არ იფიქროთ ვადებზე და შესაძლო საჯარიმო სანქციებზე – ამაზე ჩვენ ვაგებთ პასუხს თქვენთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე

საგადასახადო ანგარიშგება არის კომპანიის ქონებრივი და ფინანსური მდგომარეობის და ასევე მისი სამეურნეო საქმიანობის შედეგების შესახებ მონაცემთა სისტემა, რომელიც შედგენილია კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემების საფუძველზე.

ანგარიშგების შედგენა და ჩაბარება არის მომსახურება, რომელიც მოიცავს დეკლარაციების და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ფორმების ერთჯერად ან გრძელვადიანი ხელშეკრულების საფუძველზე მრავალჯერად შედგენას და მის წარდგენას საგადასახადო ინსპექციაში.