ფინანსსერვისის ბანერი

აუდიტორული მომსახურება

  • ოქროს საათი და ფულისავალდებულო აუდიტი;
  • საინიციატივო აუდიტი;
  • ექსპრეს აუდიტი;
  • საგადასახადო აუდიტი;
  • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;

აუდიტის ჩატარების შედეგად თქვენ მიიღებთ:

აუდიტორულ დასკვნას; დაწვრილებით ანგარიშს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების მითითებით და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციებით, ასევე შიდა კონტროლის სისტემის სქემების სრულყოფის   რეკომენდაციებს

ჩვენი რეკომენდაციით უმჯობესია აუდიტორული შემოწმება ჩატარდეს რამდენიმე ეტაპად. აუდიტის შედეგების შესახებ თქვენ მიიღებთ დაწვრილებით ანგარიშს ყოველი ეტაპის აუდიტის შედეგების შესახებ და ასევე რეკომენდაციებს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების გამოსწორების თაობაზე.

აუდიტის რამდენიმე ეტაპად ჩატარება ძალზედ ეფექტურია, ვინაიდან დროულად იქნება თავიდან არიდებული საბუღალტრო და საგადასახადო სფეროებში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სახის დარღვევები.

 

ქართული ეროვნული ვალუტა