ფინანსსერვისის ბანერი

საბუღალტრო მომსახურება

  • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება;
  • ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემის აწყობა / აღდგენა
  • საგადასახადო ანგარიშების (დეკლარაციების) მომზადება და ჩაბარება;

 

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება მოიცავს:

კალკულატორი და სათვალე ბუღალტრის მაგიდაზეააღრიცხვო პოლიტიკის ფორმირებას;
აბუთების ბრუნვის სისტემის ოპტიმალურ ორგანიზებას;
ირველადი დოკუმენტაციის შედგენა და სამეურნეო ოპერაციების ჟურნალების წარმოებასა და ბუღალტრული რეგისტრების ფორმირებას წარმოდგენილი პირველადი საბუთების საფუძველზე, პროგრამის გამოყენებით;
ადასახადების სახეობების მიხედვით,დეკლარაციე-ბის შედგენას და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში;
ქვენს მიერ წარდგენილი ცნობების საფუძველზე პერსონალის ხელფასის სხვადასხვა მეთოდით გაანგარიშებას.
ნგარიშებისა და შედარების აქტების შეჯერებას საგადასახადო ორგანოებთან;
ონსულტაციებს ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაბეგვრის შესახებ, ფასს-ისთ და კანონმდებლობით განსაზღვრულ საკითხებზე.